0

Lietošanas noteikumi

VERSIJA: 16-12-2020

Apmeklējot, lietojot vai izmantojot Timekļa vietni www.silvanols.lv, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem Noteikumiem. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Timekļa vietnes Apmeklētājam un Pārdevējam. Gadījumos, kad Timekļa vietnes Apmeklētājam nav pieņemami šie Noteikumi (tai skaitā, Sīkdatņu politika un Privātuma politika), Timekļa vietnes Apmeklētājs nav tiesīgs lietot un / vai izmantot Timekļa vietni.

Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas Timekļa vietnē lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms Pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir jāapliecina, ka tas ir iepazinies ar šiem Noteikumiem (tai skaitā, Privātuma politikai un Sīkdatņu politikai), bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

Mēs paturam tiesības grozīt Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.

 1. Definīcijas

1.1.    Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, piegādes, apmaksas noteikumi, preču atgriešanas noteikumi, citi noteikumi un nosacījumi, kā arī politikas un atrunas saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, Pircēju apkalpošanas dienestu, kas ir publicēti Timekļa vietnē. Šie Noteikumi ir saistoši Pārdevējam un Apmeklētājam (tai skaitā, Pircējam).

1.2.    Līgums – starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs savā e-pastā saņēma Pārdevēja paziņojumu par Pasūtījuma pieņemšanu. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un Puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3.    Pārdevējs/Mēs – SIA “SILVANOLS”, reģistrācijas Nr.40003233170, juridiskā adrese: Kurbada iela 2A, Rīga, LV-1009, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālruņa numurs:+371 26572877.

1.4.    Pārzinis/Mēs– SIA “SILVANOLS”, reģistrācijas Nr.40003233170, juridiskā adrese: Kurbada iela 2A, Rīga, LV-1009, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālruņa numurs:+371 26828836.

1.5.    Apmeklētājs/Jūs – jebkurš Tīmekļa vietnes lietotājs, tai skaitā Pircējs.

1.6.    Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona (t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu), nepilngadīga persona (t.i. vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu), juridiska persona, kas ar (Reģistrēts lietotājs) vai bez reģistrācijas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

1.7.    Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.8.    Reģistrēts lietotājs – Apmeklētājs, kurš ir izvēlējies saņemt komerciālus paziņojumus no Pārdēvēja un veikt reģistrāciju Tīmekļa vietnē un dot piekrišanu konta personas datu apstrādei, sniedzot par sevi ziņas standartizētas anketas veidā, lai nodrošinātu Apmeklētāja identifikāciju Tīmekļa vietnē, kura dot iespēju saņemt pirmo Preces piegādi bez maksas un/vai citas priekšrocības.

1.9.    Tīmekļa vietne – interneta tirdzniecības vietne (e-veikals), kura ir atrodama pēc adreses: www.silvanols.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

1.10.  Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

1.11.  Preces – jebkuras preces, kuras Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piemēram: Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti uztura bagātinātāji, kosmētika un citas preces.

1.12.  Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

1.13.  Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Grozā iekļautajām Precēm.

1.14.  Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Grozā ievietoto Preču apmaksas.

1.13.  Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 1. Vispārīgie noteikumi

2.1.    Noteikumi nosaka:

2.1.1. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas un lietošanas kārtību, kā arī tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Tīmekļa vietnes Apmeklētāju. Apmeklējot Tīmekļa vietni, veicot Tīmekļa vietnes faktisku izmantošanu (izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus), Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Šo Noteikumu neatņemamas un būtiskas sastāvdaļas ir Privātuma politika un Sīkdatņu politika.

2.1.2. Preču pirkšanu Timekļa vietnē. Kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie „Esmu iepazinies un piekrītu lietošanas noteikumiem.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību, Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku un citus ar Preču pirkšanu un pārdošanu Timekļa vietnē saistītos noteikumus. Šo Noteikumu neatņemamas un būtiskas sastāvdaļas ir Privātuma politika un Sīkdatņu politikaPircējam ir pienākums iepazīties ar Pārdēvēja apstiprināto un Timekļa vietnē publicēto Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku.

2.2.    Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Tīmekļa vietnes Apmeklētāju (tai skaitā, Pircēju) tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.3.    Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

2.4.    Apmeklētājam ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (tai skaitā, serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu, kā arī censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties Timekļa vietnes darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Apmeklētājs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Apmeklētāja datorsistēma atbilst būtiskajām tehniskajām specifikācijām, kādas ir nepieciešamas Timekļa vietnes lietošanai vai izmantošanai un ir savietojama ar Timekļa vietni.

2.5.    Apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Pārdevējam, piegādes vai apmaksas pakalpojuma sniedzējiem (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (tai skaitā, tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

2.6.    Ja Apmeklētājs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju un saņemt komerciālus paziņojumus un/vai Tīmekļa vietnes bonusus, tad Tīmekļa vietnes sākumlapas sadaļā “Pierakstīties jaunumiem un saņem pirmo piegādi bez maksas” (t.i. piegāde uz pakomātiem visā Latvijā) jāaizpilda pieprasītā informācija un jāapstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem. Reģistrētam lietotājam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, nosūtot Pārdevējam dzēšanas pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected].

2.7.    Reģistrēta lietotāja konts var tikt deaktivēts un Apmeklētajam var tikt liegta piekļuve Tīmekļa vietnei. Pārdevējs var deaktivēt piekļuvi Reģistrēta lietotāja kontam vai dzēst Reģistrēta lietotāja kontu pēc sava ieskata un bez iepriekšēja brīdinājuma. Apmeklētājs saistībā ar minēto neprasīs zaudējumu atlīdzību un necels nekādas prasības vai pretenzijas pret Pārdevēju.

2.8.    Apmeklētājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Apmeklētājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Apmeklētāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

2.9.    Apmeklētājs piekrīt, ka Pārdevējs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam Apmeklētājam vai visiem Apmeklētājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto Apmeklētājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

2.10.  Pārdevējs negarantē, ka Timekļa vietne darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, un neuzņemas atbildību par gadījumiem kad Timekļa vietne nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem.

2.11.  Apmeklētājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus.

2.12.  Apmeklētājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

2.13.  Visas tiesības (tai skaitā, īpašumtiesības, intelektuāla īpašuma tiesības) uz Tīmekļa vietni un tajā esošo informāciju pieder Pārdevējam (Pārdevējam pieder vai ir licencētas autortiesības, datubāžu tiesības, preču zīmes, domēnu nosaukumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības visos Timekļa vietnes materiālos un informācijā). Apmeklētājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

2.14.  Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem (Noteikumu jauno versiju) ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi (Noteikumu jaunā versija) stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

2.15.  Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

2.16.  Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

2.17.  Pircējs Preces var pasūtīt ar vai bez reģistrēšanās Timekļa vietnē.

2.18.  Tīmekļa vietnē izplatāmās Uztura bagātinātāji ir reģistrēti Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

2.19.  Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Apmeklētājam vai Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Apmeklētājs (tai skaitā, Pircējs) pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

2.20.  Pirkt Preces Timekļa vietnē ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.6. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces Timekļa vietnē.

2.21.  Tīmekļa vietne nav adresēta tām personām, kurām piemērojamie tiesību vai normatīvie akti šo personu pilsonības, atrašanās vietas, dzīves vietas, vecuma vai rīcībspējas dēļ liedz piekļuvi šai Tīmekļa vietnei vai neatļauj tās izmantošanu.

2.22.  Pārdevējs nevar garantēt un negarantē, ka jebkurš Timekļa vietnes ievietotais saturs nesatur vīrusus un / vai citu kodu ar inficējošām vai iznīcinošām īpašībām. Apmeklētājs ir atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Apmeklētāja konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.

2.23.  Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt jebkuru saiti no citas interneta vietnes uz Timekļa vietni, materiāliem vai informāciju.

 1. Preču cenas un Preču apraksti

3.1.    Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

3.2.    Tīmekļa vietnē izvietotais Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā pārkāpējam ir jāatlīdzina visi Pārdevējam nodarītie zaudējumi.

3.3.    Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu.

3.4.    Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.

3.5.    Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

3.6.    Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Timekļa vietnes sadaļā Piegāde.

 1. Iepirkumu Grozs

4.1.    Grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot grozam”. Pievienojot Preces Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Groza saturu Pircējs varat mainīt, pievienot jaunas Preces vai dzēšot Preces, kuras nevēlas pirkt.

4.2.    Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas precizitātes ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

4.3.    Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Grozā, Pircējam ir jānospiež uz Grozu, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības, t.i. ‘”Turpināt noformēt pirkumu”, aizpildīt maksājuma/ piegādes informāciju un izvēlēties piegādes un apmaksas veidu.

4.4.    Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) tiks uzrādīts ekrānā “KOPĀ” pēc piegādes veida nospiešanas. Pēc maksājuma veida izvēlēšanas un pogas “Veikt pasūtījumu nospiešanas Pārdevējs automatizēti paziņo par Pasūtījuma saņemšanu un Pasūtījuma numura piešķiršanu.

4.5.    Pircējs ir informēts, ka Tīmekļa vietnes darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, pēc Preču ievietošanas Grozā un pēc pogas “Veikt pasūtījumu” nospiešanas, var gadīties, ka nopirktās Preces tomēr nav preču atlikumā, un šādā gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju (uz Pircēja norādīto kontaktinformāciju) par faktu, ka pasūtītās un iegādātās Preces nav pieejamas Timekļa vietnē. Šādā gadījumā Pārdevējs var vienoties ar Pircēju par naudas atgriešanu 14 (četrpadsmit) dienu laikā (naudas pārskaitījums uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par Precēm, kuras nav Pārdevēja krājuma atlikumā, vai var piedāvāt Pircējam iegādāties citas līdzvērtīgas Preces, vienojoties ar Pircēju katrā gadījumā atsevišķi.

 1. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

5.1.    Noformējot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no Preču saņemšanas veidiem, kas ir norādīti Timekļa vietnes sadaļā Piegāde, kur ir aprakstīti piegādes noteikumi.

5.2.    Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.

 1. Apmaksas noteikumi

6.1.    Noformējot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no apmaksas veidiem, kas ir norādīti Timekļa vietnes sadaļā Apmaksa, kur ir aprakstīti apmaksas noteikumi.

6.2.    Veicot Pasūtījumu, pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam Pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā Pasūtījuma):

6.2.1. izmantojot internetbanku;

6.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

6.2.3. citos Timekļa vietnē norādītajos veidos.

6.3.    Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt”.

6.4.    Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja.

6.5.    Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs ir veicis Pasūtījumu par minimālo summu, kas nodrošina bezmaksas piegādi.

 1. Pasūtījuma izpilde

7.1.    Timekļa vietnē ir noteikta kārtība Preču Pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā Pasūtījums ir veikts. Vidējais piegādes laiks ir 2 līdz 6 darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā. Pakomātu, kurjeru noslodzes gadījumā piegāde var kavēties.

7.2.    Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās, svētku dienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par Pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

7.3.    Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos.

7.4.    Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta nodaļu, tad Pircējs pēc Latvijas Pasta rakstiska paziņojuma saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.

7.5.    Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis pakomātu, tad Pircējs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.

7.6.    Ja Pircējs nav vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

7.7.    Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

7.8.    Ja Pircējs vēlēsies pasūtīt Preces ar izņemšanas vietu – pakomāts, Pircējs pats ir atbildīgs par sūtījuma savlaicīgu izņemšanu (vienas diena laikā), bet Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preci, ja Pircējs savlaicīgi nebūs izņēmis savu sūtījumu, kurš var tikt pakļauts āra gaisa temperatūras iedarbībai.

7.9.    Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības nekavējoties apmainīt Preci, sazinoties ar Pārdevēju ([email protected], tālruņa numurs: +371 26317497) Piegādes izdevumus šajā gadījumā sedz Pārdevējs.

 1. Preču saņemšana

8.1.    Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).

8.2.    Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču rēķins netiks parakstīts fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums šajā punktā minētajam ir:

8.2.1. Preču rēķins tiek sagatavots elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiek elektroniskā veidā, proti – Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus;

8.2.2. Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču rēķins tiek sagatavots elektroniski bez paraksta.

8.3.    Ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna.

8.4.    Izņemot Preces no pakomāta, Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Pircējs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas pakomāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.

8.5.    Saņemot Preces Latvijas pasta nodaļā, Pircējs parakstās, aizpildot pasta veidlapu.

 1. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1.    Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

9.2.    Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

9.3.    Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9.4.    Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt patērētāja prasījumu.

 1. Atteikuma tiesības

11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

11.2.  Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs:

11.2.1. ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (pārtika, noteikta veida kosmētika);

11.2.2. ir iegādājies medicīniskās ierīces, kosmētiku, uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi, par kuru ievērošanu, kamēr tie atrodas pie Pircēja, Pārdevējs nevarēs pārliecināties, jo šādu Preču uzglabāšana ir jānodrošina atbilstoši šo Preču ražotāju dotajiem norādījumiem (atbilstošs gaisa mitruma līmenis, aizsardzība pret tiešu gaismas un saules staru iedarbību, ķīmisko un asi kodīgo vielu un specifisku smaku klātbūtnes neesamība, atbilstošas temperatūras nodrošināšana, un citi specifiski ražotāja dotie uzglabāšanas ierobežojumi);

11.2.3. ir atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

11.3.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu, rēķinu (tā numuru) un Pasūtījuma numuru (turpmāk – atteikums) Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]. Pēc atteikuma saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi shop@silvanols.lv.

11.4.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

11.5.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja atteikumu (lēmums atteikties no Līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i. ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura bija veikts maksājums.

11.6.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no Noteikumu 11.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

 1. Patērētāja prasījums par Līgumam neatbilstošu Preci

12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību Līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā “Patērētāja prasījumi” https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums.

 1. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

13.1.  Ikviens Pircējs var izteikt Pārdēvējam ieteikumus, priekšlikumus par Timekļa vietnes darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu [email protected].

 1. Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

14.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

14.2.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija.

 1. Apmeklētāja personas datu apstrāde – skatīt šeit

15.1.  Visa informācija par Apmeklētāju (tai skaitā, Pircēju), kuru Apmeklētājs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Apmeklētājam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Apmeklētāja puses.

15.2.  Veicot Apmeklētāju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības Regula”) un Fizisko personu datu apstrādes likumu kontekstā.

 1. Atbildība

16.1.  Jebkurš Apmeklētājs (tai skaitā, Pircējs) ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

16.2.  Apmeklētājs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot Timekļa vietni (tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību; Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ).

16.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ, kā arī valsts varas pieņemto normatīvo aktu dēļ (tai skaitā, par izolāciju/ “lockdown”).

16.4.  Pārdevējs neatbild Pircējam par Noteikumu vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, t.i. jebkādas darbības vai notikumi, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt. Ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi:

16.4.1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un

16.4.2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Noteikumiem, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

16.5.  Pārdevējs neatbild par citas vietnēs sniegto informāciju, pat ja Apmeklētāji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja Timekļa vietnē esošo norādi.

16.6.  Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

 1. Līguma noslēgšana, Līguma termiņš

17.1.  Apstiprinot Pasūtījumu (nospiežot pogu “Veikt pasūtījumu”), Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Līgumu, ka tas ir uzņēmies pildīt Līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs apzinās, ka Pircējam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

17.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, (nospiežot pogu “Veikt pasūtījumu”) tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Līguma saistības.

17.3.  Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs savā e-pastā saņēma Pārdevēja paziņojumu par Pasūtījuma pieņemšanu.

17.4.  Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Līguma.

 1. Strīdu risināšana

18.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pārdevēju un Apmeklētāju (tai skaitā, Pircēju), vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Timekļa vietnē, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

18.2.  Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

 1. Citi noteikumi

19.1.  Pārdevējam ir tiesības liegt piekļuvi Apmeklētajam (tai skaitā, Pircējam), ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Apmeklētājs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietnē vai sistēmā.

19.2.  Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Apmeklētāja (tai skaitā, Pircēja) tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Apmeklētāju, sniedzot informāciju par nodošanu Tīmekļa vietnē.

19.3.  Apmeklētajam (tai skaitā, Pircējam) nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

19.4.  Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

19.5.  Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Noteikumu izmantošanu, nenozīmē Apmeklētāja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

19.6.  Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

Prece pievienota grozam